طریقه اوزمان دادن لباسی که از کمر جدا نیست بطوری که اوزمان در پهلو لول نشود.
اگر فقط پهلوی لباس را فون کنیم، در هنگام ایستادن پایین لباس حالت فون ندارد و فقط در هنگام راه رفتن حالت فون ایجاد می‌شود. اما اگر به این روش عمل کنیم، اوزمان در پایین دامن کاملاً مشهود است.این بخش را می توانید از مجموعه آموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانی به صورت مفصل تر دنبال نمایید.


الگو و برش: از الگوی پایه استفاده می‌کنیم. روی خط وسط جلو، از خط کمر cm3 پایین آمده و به کمر روی خط پهلو وصل کرده و این ساسون را روی الگو از پائین به بالا می‌بندیم. خط پایین لباس را به ۳ قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
روی خط پهلو از کم cm7 پایین می‌آییم. از اول، مستقیم تا باسن خط کشیده و اریب به cm7 روی پهلو وصل می‌کنیم.
مجدداً روی خط پهلو cm7 دیگر پایین می‌آییم. از دوم، مستقیم تا باسن خط کشیده و اریب به این cm7 وصل می‌کنیم.
این خطوط را از پایین طوری قیچی می‌کنیم که روی خط پهلو به یک نقطه وصل باشد و مابین تکه‌ها را اوزمان می‌دهیم.
اگر بخواهیم وسط جلو را روی دولای بسته قرار بدهیم، طوری که یقه و پایین لباس روی دولای بسته مماس بشود: کمر الگو در وسط جلو از دولای بسته کمی فاصله می‌گیرد این میزان را در پهلو روی خط کمر وارد شده و به زیر حلقه و به cm7 پایین کمر وصل می‌کنیم و از بین می‌بریم. روی خط وسط جلو، cm3 که به عنوان ساسون گرفته بودیم، به قد لباس اضافه می‌کنیم. حال قد دامن را از خط کمر اندازه زده، همین عدد را روی طول خط کمر پایین آمده و بهم وصل می‌کنیم تا گردی پایین لباس بدست بیاید.
* تمام این مراحل را برای الگوی پشت هم پیاده می‌کنیم.

از دیگر مقالات ما بازدید نمایید :

آموزش خیاطی آسان , آموزش خیاطی مبتدی , خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی, آموزش خیاطی خانم خدایاری , متد پارسی